دستگاه پریمتری TOMEY

کاربرد پریمتری در اختلال میدان دید ناشی از بیماری های شبکیه ، آب سیاه ، بیماری های عصب بینایی و صدمات مسیر های بینایی داخل جمجمه بر اثر بیماری های مغزی است.

 

 

 

 

 

 

 

با پر کردن این فرم می توانیم برای معالجه شما مشورت کنیم. مشاوران ما به بررسی فرم شما می پردازند و به زودی با شما تماس می گیرند

فرم درخواست